PRIVACYVERKLARING & DISCLAIMER & ALG. VOORWAARDEN

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACYVERKLARING

 

Via de website en in de praktijk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Podologie Companje vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van goede zorg aan patiënten met voet- en/of houdingsklachten welke gerelateerd zijn aan de voet.
 3. De patiënt eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin de toestemming is vereist.
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 5. Het recht accepteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden. Ik raad u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-04-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Wanneer u via onze website een afspraak inplant laat u de volgende gegevens achter:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer

 

Wanneer u in de praktijk bent verwerken wij de volgende gegevens:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, BSN nummer, soort/nummer identiteitsbewijs, gegevens huisarts/verwijzer, gegevens zorgverzekeraar en zorgverzekeringspakket, medische gegevens welke relevant zijn voor de behandeling.

 

Doeleinden van verwerking

 • Het voor u mogelijk maken tot het inplannen van een online afspraak bij Podologie Companje
 • Het verlenen van goede zorg
 • Het kunnen voldoen aan de eisen gesteld in het Kwaliteitsregister (KABIZ) mbt auditering. Een auditor kan op grond hiervan inzage vragen in een geanonimiseerd dossier. Hij/zij zal deze gegevens echter nooit kunnen herleiden naar u, de patient. 

Bewaarplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de bewaarplicht minimaal 15 jaar. Papieren notities zoals terugbel notities, aantekeningen omtrent zoolvervaardiging, korte aantekeningen inzake uw behandeling welke niet relevant (meer) zijn worden in onze eigen papierversnipperaar vernietigd (veiligheidsklasse 2, beveiligingsniveau 5)

 

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier invult of ons een email stuurt, dan gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met uw op te nemen om uw vraag af te handelen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo heeft alleen de noodzakelijke persoon toegang tot uw gegevens, is de toegang tot uw gegevens afgeschermd en zijn onze veiligheidsmaatregelen up-to-date en worden deze regelmatig gecontroleerd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U kunt via de praktijk altijd de meest recente privacyverklaring opvragen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking over uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd bereiken via de mail: podologiecentrum@gmail.com of telefonisch via 06-506 06 956. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht omtrent uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U, als patient, heeft:

 1. het recht op dataportabiliteit, dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen
 2. het recht op inzage
 3. recht op rectificatie en aanvulling
 4. recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken)
 5. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten)
 6. het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 7. recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Contactgegevens

 

Podologie Companje                                                

Jan Borghoutsplein 2

4624 BS Bergen op Zoom

E    podologiecentrum@gmail.com

T    06-506 06 956

W   podologiecompanje.nl

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DISCLAIMER 

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.podologiecompanje.nl

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Podologie Companje zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Podologie Companje garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Podologie Companje wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Podologie Companje staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De informatie op dergelijke websites is door Podologie Companje niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Podologie Companje. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podologie Companje.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer,
gewijzigd is.
 
Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Podologie Companje.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

                            

                               PODOLOGIE COMPANJE

                              JAN BORGHOUTSPLEIN 2

                              4624 BS BERGEN OP ZOOM

                              T   06-506 06 956 

                              E   podologiecentrum@gmail.com 

  

 

Algemene voorwaarden

 

Om misverstanden over de gang van zaken in de praktijk zoveel mogelijk uit te sluiten hebben wij voor u enkele belangrijke punten op papier gezet. Leest u deze alstublieft goed door, heeft u nadien nog vragen, schroom niet om deze of telefonisch of via de mail aan ons te stellen (podologiecentrum@gmail.com/ 06- 506 06 956).

 

Wanneer u zich laat behandelen bij Podologie Companje, ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst” (AVG grondslag 2) tussen de patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podologie Companje te vergoeden voor door haar geleverde diensten.

 

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Ook een bezoek aan de praktijk brengt kosten met zich mee (consult en evt. onderzoek), welke door de patiënt voldaan dienen te worden.
 2. Als u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.
 3. Alle betalingen dienen, indien zij niet volledig worden vergoed door een zorgverzekeraar waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren, direct bij afnemen product of dienst voldaan te worden. Dit kan via pin of contant.
 4. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikt materiaal.
 5. Wanneer de zorgverzekeraar de door ons ingediende declaratie niet (volledig) vergoed, wordt er van het (rest)bedrag een factuur naar de patiënt gestuurd. Betaling hiervan geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien men niet binnen deze gestelde termijn de factuur voldoet, krijgt men eerst een sommatie tot betaling, wanneer men daar nog geen gehoor aan geeft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
 6. Wij factureren, indien mogelijk, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podologie Companje kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
 7. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
 8. Te laat komen, betekent een nieuwe afspraak maken, tenzij het werkschema het toelaat om u alsnog te helpen.
 9. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling van betaling.
 10. Wanneer u een klacht heeft, horen wij het graag. Wij zullen er alles aan doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Indien we niet tot overeenstemming komen, dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van Stichting LOOP.
 11. Alle kosten van behandelingen kunt u terug vinden in de tarievenlijst. Deze hangt duidelijk zichtbaar in de spreekkamer, maar kunt u ook terugvinden op onze website.
 12. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling sturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring welke openbaar staat op de website (podologiecompanje.nl) of ter inzage ligt in de praktijk. U kunt ook altijd een exempaar hiervan bij ons opvragen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Klachtenreglement praktijk Podologie Companje

 

Podologie Companje doet haar uiterste best u van goede zorg te voorzien. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Dat vinden wij erg spijtig. Daarom horen we graag van u waarover u ontevreden bent. Mogelijk kunnen we uw onvrede oplossen en onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren. U kunt uw ontevredenheid of klacht melden bij uw zorgverlener of bij M. Companje, Podologie Companje, Jan Borghoutsplein 2, 4624 BS Bergen op Zoom.

In dit klachtenreglement staan in grote lijnen de stappen beschreven, die gevolgd worden als u uw onvrede of klacht bij de praktijk kenbaar maakt. Verderop staan in de artikelen de uitgebreide beschrijvingen, welke tezamen het klachtenreglement vormt.

 

Stap 1:    Bij onvrede of klacht van u als patiënt, bespreekt u dit zelf met de zorgverlener, in de hoop om uw onvrede of klacht weg te nemen. Indien nodig kunnen andere personen uit de praktijk hierbij betrokken worden, of een vervolggesprek gepland als dit bevorderlijk is voor de oplossing.

Stap 2:    Als u van mening is dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om advies in te winnen/ in gesprek te gaan met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van LOOP. Mits de zorgverlener is aangesloten bij beroepsorganisatie LOOP en het klachtenreglement van LOOP hanteert, kunt u zich hiervoor bij LOOP wenden. U kunt via het klachtenformulier op www.loop.nl uw klacht schriftelijk bij de beroepsorganisatie indienen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal vervolgens uw klacht in behandeling nemen. De elektronische of schriftelijke melding van de klacht bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht.

Stap 3     De klachtenfunctionaris kan u als patiënt bij het klachtproces ondersteunen, kan mogelijkheden onderzoeken de klacht op te lossen en bemiddelt met een open dialoog tussen zorgverlener en patiënt. Zo nodig, kan de klachtenfunctionaris helpen bij het duidelijk en goed omschrijven van uw klacht.
Conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg moet de zorgaanbieder vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de patiënt tot een oplossing brengen en schrijft hierover zijn ‘oordeel’. Zo nodig, kan de klachtenfunctionaris helpen bij het duidelijk en goed omschrijven van dit ‘oordeel’. 

Stap 4:    Indien u als patiënt niet tevreden bent met de afhandeling en oplossing van de klacht door de bemiddeling van een klachtenfunctionaris, kan u een geschil indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Het advies van de geschillencommissie is bindend. Ook heeft deze geschillencommissie de bevoegdheid om zo nodig een schadevergoeding op te leggen tot het bedrag van €25.000,-
De zorgverlener is aangesloten bij onafhankelijke geschilleninstantie Geschillencommissie Zorg.

Stap 5:    De zorgverlener trekt lering uit de klachten en stelt maatregelen ter verbetering van zijn kwaliteit. Hij brengt de klachtenfunctionaris van LOOP hiervan schriftelijk op de hoogte.

Stap 6:    De klachtenfunctionaris van LOOP behandelt (anoniem) de klachten op regionale intervisie bijeenkomsten, ter lering en verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroep.


 

Artikel 1      Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

Patiënt                         de natuurlijke persoon die zorg ontvangt van de zorgaanbieder.

 

Klager                          de patiënt die een klacht heeft over een zorgverlener. Dit kan ook de vertegenwoordiger van een patiënt zijn.

 

Klacht                          een klacht kan zijn:

 • een uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een patiënt in het kader van de zorgverlening door de zorgaanbieder, of betrekking hebbend op organisatorische aspecten daarvan,
 • een uiting van ongenoegen over de weigering van een zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen.

 

Zorgverlener                 de bij de LOOP aangesloten zorgverlener, een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent.

 

Zorgaanbieder              de praktijk waar de zorgverlener beroepsmatig werkt.

 

Klachtenfunctionaris     de klachtenfunctionaris bij LOOP of de in het kader van deze klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris.

 

LOOP                          Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie.

 

Oordeel                        een schriftelijke reactie van of namens de zorgaanbieder inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht. Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

 

Geschil                        een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de patiënt is opgelost en de patiënt daarin niet berust.

 

Artikel 2      Doelstellingen van dit klachtenreglement

Dit klachtenreglement heeft tot doel:

 • een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;
 • bescherming van de rechtspositie van de patiënt door een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten te bieden;
 • het zo nodig bevorderen van herstel van de (behandel)relatie op basis van wederzijds vertrouwen;
 • de kwaliteit van de podologie en podoposturaal therapie te bevorderen.

 

 

Artikel 3      Indiening van uiting van onvrede en/of een klacht

 1. De patiënt wendt zich bij onvrede eerst tot de zorgverlener om tot een informele oplossing te komen.
 2. De patiënt wordt door de zorgverlener in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken in een één-op-één gesprek in een poging er samen uit te komen. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek (of een vervolggesprek) als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de patiënt daartegen geen bezwaar maakt.
 3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wijst de zorgverlener de patiënt op de interne klachtenregeling van de zorgaanbieder. Daarbij wijst de zorgverlener de patiënt ook op de mogelijkheid om advies in te winnen/in gesprek te gaan met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en/of een klacht in te dienen.
 4. Het verzoek voor de diensten van een klachtenfunctionaris kan door de patiënt worden ingediend bij de zorgaanbieder of bij het secretariaat van LOOP (www.loop.nl) en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door een klachtenfunctionaris.
 5. Met de aanvraag van de patiënt voor een klachtenfunctionaris om bij de klacht en bemiddeling te ondersteunen, stemt de patiënt in met inzage van de klachtenfunctionaris in zijn relevante persoonlijke en medische gegevens bij de desbetreffende aanbieder, indien dit voor het onderzoek van de klachtenfunctionaris noodzakelijk is om bij te dragen aan de oplossing.
 6. Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder informeert de werkzame zorgverleners en anderen over dit Klachtenreglement en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen
 7. Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van LOOP (loop.nl) of in de praktijk van de zorgaanbieder.
 8. De klacht moet digitaal, of als nodig schriftelijk, met datumvermelding, ingediend worden bij de zorgaanbieder. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier is ingediend bij de zorgaanbieder en zodoende door de zorgaanbieder is ontvangen, geldt als de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure waarbij de wettelijke termijnen van kracht gaan.
 9. Bij het indienen van een klacht kan de patiënt een beroep doen op ondersteuning door een klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het door de klachtenfunctionaris bijstaan van de patiënt bij het formuleren van de klacht.
 10. Indien een klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger van de patiënt, kan de zorgaanbieder verlangen dat bescheiden worden overgelegd waaruit blijkt dat de klager in die hoedanigheid handelt.
 11. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de zorgaanbieder, de klachtenfunctionaris of het secretariaat van LOOP de klager hierop wijzen.

 

 

Artikel 4      Klachten in behandeling genomen

 1. Klachten worden alleen in behandeling genomen:
 • Indien het gaat om een klacht van een patiënt over een zorgverlener;
 • Indien de klager de klacht niet anoniem indient;
 • Indien de klacht voldoende gemotiveerd wordt toegelicht door de klager;
 • Indien de klacht van de patiënt nog niet eerder formeel in behandeling is genomen;
 • Binnen de gestelde termijnen in artikel 6.
 1. Dit klachtenreglement voorziet niet in:
 • klachten van puur financiële aard;
 • klachten die betrekking hebben op of voortvloeien uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook, of aantijgingen op dat gebied.

 

 

Artikel 5      Klachtprocedure en klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris kan de patiënt bij het klachtproces ondersteunen, kan onderzoeken naar mogelijkheden om de klacht op te lossen en bemiddelt met een open dialoog tussen zorgverlener en patiënt om met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.
 2. Indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, worden ingeschakeld. Dit behoeft de goedkeuring van de klager en de zorgaanbieder.
 3. Uiterlijk binnen zes weken na de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure ontvangt klager een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. Het kan ook gaan om een bevestiging dat de zorgaanbieder en patiënt er in goed overleg zijn uitgekomen. Wanneer het werken aan een oplossing nog gaande is, is een uitleg waarom de klacht nog niet is opgelost en wat de vervolgstappen zijn, ook mogelijk. De klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder eveneens.
 4. Eventuele verlenging van de wettelijke periode van zes weken voor klachtbehandeling, is met vier weken is toegestaan indien zorgvuldig onderzoek van de klacht dit nodig maakt. De zorgaanbieder dient klager hierover schriftelijk te informeren. Het is ook nog mogelijk om met wederzijds goedkeuren een langere termijn dan tien weken voor de afhandeling van de klacht af te spreken. Bijvoorbeeld wanneer dit in het belang is van een duurzame oplossing. Als het maar in goed overleg tussen zorgaanbieder en cliënt gebeurt.
 5. De klachtbehandeling eindigt in de volgende gevallen:
 • met onmiddellijke ingang bij ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de klager aan de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris;
 • per de datum waarop de zorgaanbieder of de klachtenfunctionaris schriftelijk, de door de klager mondeling gedane uitlating dat de klacht wordt ingetrokken, heeft bevestigd.
 1. Indien de klager gedurende de klachtbehandeling komt te overlijden, zal de behandeling van de klacht met de wettige erfgenaam of erfgenamen worden voortgezet, tenzij te kennen is gegeven dat van verdere voortzetting wordt afgezien.

 

 

Artikel 6      Termijn

 1. Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van de zorgaanbieder een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in dit klachtenreglement. Indien deze termijn is verstreken, zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen.
 2. Een klacht dient te worden ingediend binnen twee jaar na het laatste contactmoment over de behandeling tussen patiënt en therapeut. Indien deze termijn is verstreken, zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

 

 

Artikel 7      Klachtenfunctionaris

 1. De klachtenfunctionaris heeft als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met patiënt of diens vertegenwoordiger en zorgaanbieder:
 • op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
 • de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen;
 • te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
 • de patiënt of diens vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;
 • zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • de zorgaanbieder ondersteunen bij het zorgvuldig schriftelijk formuleren van het ‘oordeel’ van de therapeut over de klacht.
 1. Bij de uitoefening van de taak komt de klachtenfunctionaris de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht.
 2. De klachtenfunctionaris dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en de zorgverlener, alsmede voor zover deze bij de klacht betrokken is, de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet op onafhankelijke wijze uitoefenen van de functie.
 3. Indien de klachtenfunctionaris betrokken is (geweest) bij een aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, dan wel anderszins vanwege omstandigheden niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze de functie in een individueel geval kan uitoefenen, dient dit zo snel als mogelijk door de klachtenfunctionaris bij de zorgaanbieder te worden gemeld. De zorgaanbieder zal er vervolgens voor zorgen dat een andere (plaatsvervangend) klachtenfunctionaris wordt aangewezen.
 4. De zorgaanbieder waarborgt dat de klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de klachtenfunctionaris niet wegens de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend.
 5. Indien de betrokken klachtenfunctionaris, niet de klachtenfunctionaris van LOOP is, maar de zorgverlener wel is aangesloten bij LOOP, informeert de betrokken klachtenfunctionaris schriftelijk aan de klachtenfunctionaris van LOOP de klacht van de patiënt, het oordeel van de zorgaanbieder, de wijze van klachtafhandeling en de gemaakte afspraken, registratie van controle op de gemaakte afspraken, de inzet van de klachtenfunctionaris en lering van de zorgverlener uit de klachten en zijn maatregelen ter verbetering van zijn kwaliteit.

 

 

Artikel 8      Geschilleninstantie

 1. Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de onafhankelijke geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten. De praktijk is aangesloten bij Geschillencommissie SoloPartners
 2. Het advies van de geschilleninstantie is bindend.
 3. De zorgaanbieder informeert de klachtenfunctionaris van LOOP, mits de zorgverlener is aangesloten bij LOOP, schriftelijk de uitkomst van de behandeling van het geschil.

 

 

Artikel 9      Geheimhouding

 1. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 2. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting (als bedoeld in dit artikel lid 1) is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, ambtshalve verplichtingen of de betrokken geschilleninstantie tot bekendmaking verplichten.

 

 

Artikel 10   Kwaliteitsverbetering

 1. De zorgverlener trekt lering uit de klachten en stelt maatregelen ter verbetering van zijn kwaliteit. Hij brengt de klachtenfunctionaris van LOOP hiervan schriftelijk op de hoogte.
 2. De klachtenfunctionaris van LOOP behandelt anoniem relevante klachten op (regionale) intervisie bijeenkomsten van LOOP, ter lering en verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroep.