PRIVACYVERKLARING & DISCLAIMER & ALG. VOORWAARDEN

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACYVERKLARING

 

Via de website en in de praktijk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Podologie Companje vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van goede zorg aan patiënten met voet- en/of houdingsklachten welke gerelateerd zijn aan de voet.
 3. De patiënt eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin de toestemming is vereist.
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 5. Het recht accepteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden. Ik raad u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-04-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Wanneer u via onze website een afspraak inplant laat u de volgende gegevens achter:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer

 

Wanneer u in de praktijk bent verwerken wij de volgende gegevens:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, BSN nummer, soort/nummer identiteitsbewijs, gegevens huisarts/verwijzer, gegevens zorgverzekeraar en zorgverzekeringspakket, medische gegevens welke relevant zijn voor de behandeling.

 

Doeleinden van verwerking

 • Het voor u mogelijk maken tot het inplannen van een online afspraak bij Podologie Companje
 • Het verlenen van goede zorg.

Bewaarplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de bewaarplicht minimaal 15 jaar. Papieren notities zoals terugbel notities, aantekeningen omtrent zoolvervaardiging, korte aantekeningen inzake uw behandeling welke niet relevant (meer) zijn worden in onze eigen papierversnipperaar vernietigd (veiligheidsklasse 2, beveiligingsniveau 5)

 

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier invult of ons een email stuurt, dan gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met uw op te nemen om uw vraag af te handelen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo heeft alleen de noodzakelijke persoon toegang tot uw gegevens, is de toegang tot uw gegevens afgeschermd en zijn onze veiligheidsmaatregelen up-to-date en worden deze regelmatig gecontroleerd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U kunt via de praktijk altijd de meest recente privacyverklaring opvragen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking over uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd bereiken via de mail: podologiecentrum@gmail.com of telefonisch via 06-506 06 956. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht omtrent uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U, als patient, heeft:

 1. het recht op dataportabiliteit, dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen
 2. het recht op inzage
 3. recht op rectificatie en aanvulling
 4. recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken)
 5. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten)
 6. het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 7. recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Contactgegevens

 

Podologie Companje                                                

Jan Borghoutsplein 2

4624 BS Bergen op Zoom

E    podologiecentrum@gmail.com

T    06-506 06 956

W   podologiecompanje.nl

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DISCLAIMER 

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.podologiecompanje.nl

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Podologie Companje zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Podologie Companje garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Podologie Companje wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Podologie Companje staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De informatie op dergelijke websites is door Podologie Companje niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Podologie Companje. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podologie Companje.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer,
gewijzigd is.
 
Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Podologie Companje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

                            

                               PODOLOGIE COMPANJE

                              JAN BORGHOUTSPLEIN 2

                              4624 BS BERGEN OP ZOOM

                              T   06-506 06 956 

                              E   podologiecentrum@gmail.com 

  

 

Algemene voorwaarden

 

Om misverstanden over de gang van zaken in de praktijk zoveel mogelijk uit te sluiten hebben wij voor u enkele belangrijke punten op papier gezet. Leest u deze alstublieft goed door, heeft u nadien nog vragen, schroom niet om deze of telefonisch of via de mail aan ons te stellen (podologiecentrum@gmail.com/ 06- 506 06 956).

 

Wanneer u zich laat behandelen bij Podologie Companje, ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst” (AVG grondslag 2) tussen de patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podologie Companje te vergoeden voor door haar geleverde diensten.

 

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Ook een bezoek aan de praktijk brengt kosten met zich mee (consult en evt. onderzoek), welke door de patiënt voldaan dienen te worden.
 2. Als u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.
 3. Alle betalingen dienen, indien zij niet volledig worden vergoed door een zorgverzekeraar waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren, direct bij afnemen product of dienst voldaan te worden. Dit kan via pin of contant.
 4. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikt materiaal.
 5. Wanneer de zorgverzekeraar de door ons ingediende declaratie niet (volledig) vergoed, wordt er van het (rest)bedrag een factuur naar de patiënt gestuurd. Betaling hiervan geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien men niet binnen deze gestelde termijn de factuur voldoet, krijgt men eerst een sommatie tot betaling, wanneer men daar nog geen gehoor aan geeft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
 6. Wij factureren, indien mogelijk, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podologie Companje kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
 7. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
 8. Te laat komen, betekent een nieuwe afspraak maken, tenzij het werkschema het toelaat om u alsnog te helpen.
 9. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling van betaling.
 10. Wanneer u een klacht heeft, horen wij het graag. Wij zullen er alles aan doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Indien we niet tot overeenstemming komen, dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van Stichting LOOP.
 11. Alle kosten van behandelingen kunt u terug vinden in de tarievenlijst. Deze hangt duidelijk zichtbaar in de spreekkamer, maar kunt u ook terugvinden op onze website.
 12. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling sturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring welke openbaar staat op de website (podologiecompanje.nl) of ter inzage ligt in de praktijk. U kunt ook altijd een exempaar hiervan bij ons opvragen.