Huisregels/Algemene voorwaarden

Om misverstanden over de gang van zaken in de praktijk zoveel mogelijk uit te sluiten hebben wij voor u enkele belangrijke punten op papier gezet. Leest u deze alstublieft goed door, heeft u nadien nog vragen, schroom niet om deze of telefonisch of via de mail aan ons te stellen (podologiecentrum@gmail.com/ 06- 506 06 956).

 

Wanneer u zich laat behandelen bij Podologie Companje, ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst” (AVG grondslag 2) tussen de patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podologie Companje te vergoeden voor door haar geleverde diensten.

 

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Ook een bezoek aan de praktijk brengt kosten met zich mee (consult en evt. onderzoek), welke door de patiënt voldaan dienen te worden.
 2. Als u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.
 3. Alle betalingen dienen, indien zij niet volledig worden vergoed door een zorgverzekeraar waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren, direct bij afnemen product of dienst voldaan te worden. Dit kan via pin of contant.
 4. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikt materiaal.
 5. Wanneer de zorgverzekeraar de door ons ingediende declaratie niet (volledig) vergoed, wordt er van het (rest)bedrag een factuur naar de patiënt gestuurd. Betaling hiervan geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien men niet binnen deze gestelde termijn de factuur voldoet, krijgt men eerst een sommatie tot betaling, wanneer men daar nog geen gehoor aan geeft, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
 6. Wij factureren, indien mogelijk, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podologie Companje kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
 7. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
 8. Te laat komen, betekent een nieuwe afspraak maken, tenzij het werkschema het toelaat om u alsnog te helpen.
 9. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling van betaling.
 10. Wanneer u een klacht heeft, horen wij het graag. Wij zullen er alles aan doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Indien we niet tot overeenstemming komen, dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van Stichting LOOP.
 11. Alle kosten van behandelingen kunt u terug vinden in de tarievenlijst. Deze hangt duidelijk zichtbaar in de spreekkamer, maar kunt u ook terugvinden op onze website.
 12. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling sturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring welke openbaar staat op de website (podologiecompanje.nl) of ter inzage ligt in de praktijk. U kunt ook altijd een exempaar hiervan bij ons opvragen.